Klein gevaarlijk afval

Als één van de weinige bedrijven in Nederland kan Netwerk ook de inzameling en verwerking van uw gevaarlijk afval (zoals olie, koelvloeistof, terpentine en zoutzuur) voor u verzorgen. In een speciaal daartoe opgezet samenwerkingsverband behoort Netwerk tot de top 10 bedrijven in Nederland op deze specialistische markt.

Onder gevaarlijk afval verstaan we het afval dat gevaarlijk is of kan zijn voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval zijn afvalstoffen die zware metalen, polychloorbifenylen (PCB’s) of (landbouw)chemicaliën bevatten. Ook afgewerkte olie, oliefilters, verfafval, batterijen en accu’s behoren tot het gevaarlijk afval. Voor andere stoffen, zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen en beitsbaden, geldt dat deze in bepaalde samenstellingen worden gerekend tot het gevaarlijk afval. De Europese lijst afvalstoffen (Eural) biedt een overzicht van alle afvalstoffen en geeft per stof aan of er al dan niet sprake is van gevaarlijk afval. Gevaarlijk afval heet in de volksmond ook wel chemisch afval.

Onze accountmanagers helpen en adviseren u graag in de ingewikkelde wereld van klein gevaarlijk afval. Voor elke afvalstroom zijn er specifieke inzamelmiddelen beschikbaar om het afval op een correcte wijze in te zamelen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met onze Binnendienst.