Algemene voorwaarden Netwerk N.V.

1 . Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Netwerk: de naamloze vennootschap Netwerk N.V., gevestigd te Dordrecht. KVK 58225366.

b) Opdrachtgever: de wederpartij die Netwerk opdracht heeft verstrekt of waarmee Netwerk een overeenkomst heeft gesloten.

c) Zaken: alle door Netwerk bij de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever te gebruiken, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen zaken, die in de macht van de opdrachtgever zijn gebracht.

d) Afvalstoffen: alle door de opdrachtgever aan Netwerk ter uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever aangeboden zaken, gevaarlijke (afval)stoffen daaronder begrepen, waarvan de Opdrachtgever zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet.

e) Gevaarlijke afvalstoffen: de op basis van de actuele en vigerende Europese afvalstoffenlijst ‘Eural’ bepaalde gevaarlijke afvalstoffen met inbegrip van daarmee gemengde stoffen.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten van Netwerk met de opdrachtgever. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts

geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming, duur en opzegging van overeenkomsten

3.1. Alle offertes van Netwerk zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 1 maand na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand ofwel door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door Netwerk uitgebrachte offerte, ofwel door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Netwerk van een mondelinge opdracht dan wel door de mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van een door Netwerk uitgebrachte (mondelinge) offerte.

3.3. In voorkomende gevallen kan de opdrachtbevestiging de vorm hebben van een registratie- of geleidebon van Netwerk, die door de opdrachtgever wordt ingevuld en/of ondertekend. In die gevallen wordt de inhoud van de opdracht bewezen door deze bon.

3.4. In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke informatiedragers opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens dienen slechts tot informatie en zijn eerst verbindend indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Daarbij kunnen geringe afwijkingen Netwerk niet worden tegengeworpen. Alle door Netwerk aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens ter uitvoering van de overeenkomst blijven eigendom van Netwerk.

3.5. Netwerk betracht geheimhouding van de in het kader van de overeenkomst aan haar bekend geworden gegevens van de opdrachtgever, voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd.

3.6. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten te zijn aangegaan voor de duur van 60 maanden.

3.7. Tenzij anders overeengekomen, worden alle overeenkomsten aan het einde van de looptijd automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij één van beide partijen tenminste drie maanden voor afloop van de looptijd aan de andere partij te kennen heeft gegeven de overeenkomst te willen beëindigen. Indien de looptijd van de overeenkomst korter is dan drie maanden, dan geldt een opzegtermijn gelijk aan de looptijd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en per aangetekende post te worden verzonden.

3.8 In het geval de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan 3 maanden is Netwerk gerechtigd bij de beëindiging van de overeenkomst per inzamelmiddel 50,00 euro in rekening te brengen bij de opdrachtgever voor de afvoer- en reinigingskosten.

4. Prijs

4.1. Alle door Netwerk opgegeven prijzen luiden in euro’s en zijn netto en exclusief enige belasting of heffing van overheidswege, dus ook exclusief BTW.

4.2. Alle door de overheid opgelegde belastingen, heffingen, toeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst, worden door Netwerk direct doorberekend aan de opdrachtgever.

4.3. Tenzij anders overeengekomen, is Netwerk gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig de NEA index. Netwerk is tevens gerechtigd om alle kostenverhogingen die door derden aan Netwerk worden doorbelast integraal door te berekenen aan opdrachtgever.

4.4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vergunningen,ontheffingen of toestemmingen voor het hebben van door Netwerk te plaatsen of ter beschikking te stellen zaken. De eventueel daarmee verbonden leges, precario of andere overheidslasten komen nimmer ten laste van Netwerk.

4.5. Indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals verwoord in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan is Netwerk gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, om de kosten die zij als gevolg hiervan maakt bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Wijzigingen, meerwerk

5.1. Netwerk is gerechtigd om bij de uitvoering van een overeenkomst (prijs)wijzigingen aan te brengen, zaken te vervangen of meerwerk te verrichten, voor zover dat noodzakelijk is:

– door een wijziging van omstandigheden;

– door het (mede) aanbieden van een andersoortig afval dan tussen partijen overeengekomen;

– door een aanvulling of wijziging in de overeengekomen werkzaamheden;

– met het oog op een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst ;

– op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften of wijziging in het acceptatiebeleid van

afvalverwerkinginrichtingen.

5.2. Indien de hiervoor bedoelde wijzigingen in de uitvoering en/of het meerwerk leiden tot een hogere kostprijs, dan is Netwerk gerechtigd deze integraal aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.3. Afvalstoffen mogen niet worden aangeboden buiten of naast de container. Indien hier sprake van is, behoudt Netwerk zich het recht voor om, afhankelijk van de hoeveelheid en het meerwerk, een of meer extra ledigingen in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

6. Uitvoering en termijnen

6.1. De opdrachtgever is verplicht om ten behoeve van de goede uitvoering van de overeenkomst alle door Netwerk verlangde medewerking kosteloos aan haar te verlenen, onder meer maar niet beperkt tot, het zorg dragen voor en/of het ter beschikking stellen van water, hulpkraan, elektriciteit, gas, licht, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, één en ander in deugdelijke staat, en voorts te zorgen voor ruimte voor het plaatsen van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid, goed begaanbaar en een toegankelijk werkterrein waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt.

6.2. De opdrachtgever staat er voor in dat alle door haar verzorgde of ter beschikking gestelde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet, in goede staat van onderhoud verkeren, veilig zijn en voldoen aan terzake geldende wettelijke voorschriften.

6.3. Netwerk is onder meer gerechtigd aanvang van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uitvoering te onderbreken:

– indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen als genoemd in het voornoemde artikel 6.1.

– indien de opdrachtgever niet beschikt over eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen of andere overheidstoestemmingen en deze nog niet onherroepelijk zijn;

– indien door de opdrachtgever ter beschikking te stellen tekeningen, calculaties, bescheiden en gegevens, noodzakelijk voor de vakkundige uitvoering van de overeenkomst, ontbreken of

onvolkomen zijn;

– indien Netwerk een vooruitbetaling heeft bedongen, en deze niet is ontvangen op de dag waarop met de uitvoering zou worden begonnen.

6.4. Netwerk is gerechtigd de overeenkomst uit te voeren naar eigen inzicht, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in termijnen.

6.5. De uitvoering van de overeenkomst vindt in principe plaats op werkdagen tussen 7:00 uur tot 17:00 uur , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Netwerk is gerechtigd om naar eigen inzicht van deze tijden te wijken indien zij dit noodzakelijk acht. Indien op verzoek van opdrachtgever buiten werkdagen en genoemde tijden werkzaamheden worden verricht, dan geldt een toeslag van 50%. Voor zondagen en werkzaamheden die tussen 23.00 en 5.00 uur worden uitgevoerd, geldt een toeslag van 100%.

6.6. Alle door Netwerk genoemde of overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en gelden bij benadering. Netwerk spant zich er naar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Netwerk niet in verzuim.

6.7. Alle met de opdrachtgever overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd met de tijd dat Netwerk gerechtigd is de aanvang van de uitvoering op te schorten of de uitvoering te onderbreken op grond van dit artikel.

6.8. Overschrijding van de opgegeven termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, niet-nakoming of opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

6.9. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

6.10. Eventuele schade aan een inzamelmiddel dient door de opdrachtgever terstond te worden gemeld. Beschadigde containers worden door Netwerk gerepareerd dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van Netwerk, voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de beschadiging het gevolg is van normale slijtage of door toedoen van Netwerk zelf.

6.11. Reparatie of vervanging van een container dienst door de opdrachtgever te worden gedoogd zonder dat hij enig recht kan doen gelden op niet betaling van huur of op vergoeding wegens schade of ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.

6.12. De opdrachtgever is gehouden zich te gedragen naar de aanwijzingen van Netwerk ten aanzien van een goed en veilig gebruik van containers.

6.13. De opdrachtgever is niet gerechtigd de containers door te verhuren of op generlei wijze aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.

6.14 . De opdrachtgever dient de te ledigen en/of af te voeren containers indien van toepassing met gesloten deksel en of met dekzeil op de dagen waarop zij volgens het daarvoor geldende schema of de daarover gemaakte afspraak worden geledigd of opgehaald, gereed te zetten aan de openbare weg, dan wel op een overeengekomen plaats en wel op zodanige wijze dat de plaatsing van de containers niet in strijd komt met algemeen verbindende regels, waaronder verkeers- en veiligheidsvoorschriften en bovendien geen gevaar oplevert voor Netwerk of derden. Zo nodig dient de opdrachtgever te zorgen voor voldoende verlichting en/of bebakening van de containers.

7. Afvalstoffen/Acceptatievoorwaarden

7.1. De opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de aanwijzingen en voorschriften van Netwerk inzake de wijze waarop afvalstoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.

7.2. De opdrachtgever dient, op eerste verzoek van Netwerk gespecificeerde opgave te doen van de aangeboden afvalstoffen.

7.3. De opdrachtgever is verplicht, ook zonder uitdrukkelijk verzoek van Netwerk, voor de datum van uitvoering van de overeenkomst aan Netwerk schriftelijk mee te delen of aangeboden afvalstoffen bestaan uit dan wel verontreinigd zijn met andersoortige (gevaarlijke) afvalstoffen en tevens mededeling te doen over de mogelijke risico’s welke de werknemers van Netwerk lopen bij het ophalen van afvalstoffen.

7.4. De opdrachtgever is verplicht de ter uitvoering van de overeenkomst vereiste documenten tijdig aan Netwerk te verstrekken.

7.5. De opdrachtgever is verplicht de ter uitvoering van de overeenkomst aangeboden of daartoe bestemde afvalstoffen deugdelijk te verpakken, te emballeren en te etiketteren, in overeenstemming met de wettelijke eisen, en voorts naar de nader door Netwerk gestelde eisen. Door de opdrachtgever gebruikte en/of verstrekte verpakking of emballage zal door Netwerk mogen worden vernietigd, indien deze niet geschikt is voor hergebruik, zonder vergoeding voor de opdrachtgever. Emballage die voor hergebruik in aanmerking komt, zal door Netwerk aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Indien daarmee kosten zijn gemoeid, zal Netwerk gerechtigd zijn deze aan de opdrachtgever door te belasten.

7.6. Netwerk heeft steeds het recht aangeboden afvalstoffen te weigeren, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de afvalstoffen:

a. in afwijking van de overeenkomst bestaan uit andersoortige (gevaarlijke) afvalstoffen;

b. voor zover ingevolge de overeenkomst toegestaan, mede (gevaarlijke) afvalstoffen omvatten die niet worden aangeboden conform de geldende wet- en regelgeving;

c. niet in overeenstemming zijn met de opgaven en/of mededelingen van de opdrachtgever;

d. niet in overeenstemming zijn met de monsters als bedoeld in het achtste lid van dit artikel;

e. niet in overeenstemming zijn met de wettelijke en de nader door Netwerk gesteld eisen inzake verpakking, emballage of etikettering;

f. niet worden geaccepteerd door een daartoe door Netwerk aangezochte afvalverwijderingsinrichting.

Algemene voorwaarden Netwerk

7.7. De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door de opdrachtgever dat verlies,morsen of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor werknemers van Netwerk of derden ontstaat.

7.8. Netwerk heeft steeds het recht om ter controle op de uitvoering van de overeenkomst monsters te nemen van de ter verwerking aangeboden of daartoe bestemde afvalstoffen, dan wel deze te keuren of te analyseren. Eventuele kosten verbonden aan deze monstername, keuring of analyse komen ten laste van de opdrachtgever. Aan het uitvoeren of nalaten van een monstername, keuring of analyse kan de opdrachtgever jegens Netwerk geen rechten ontlenen.

7.9. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van de afvalstoffen tot het moment van acceptatie door de verwerker van de aangeboden afvalstoom dan wel acceptatie door Netwerk.

7.10. De opdrachtgever is zowel voor, tijdens, als na de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk voor alle schade die is toe te rekenen aan zich in de aangeboden afvalstoffen bevindende andersoortige (gevaarlijke) stoffen. Opdrachtgever vrijwaart Netwerk van iedere hiermee verband houdende aanspraken van derden.

7.11. De opdrachtgever zal geen andere afvalstoffen deponeren en zal er voor instaan dat derden geen andere afvalstoffen deponeren in containers die zijn bedoeld voor specifieke soorten afvalstoffen. Indien zulks in strijd is met de overeenkomst, overheidsvoorschriften of voorschriften of aanwijzingen van Netwerk. Daarbij geldt onder meer dat in rol- en of minicontainers nimmer mogen worden gedeponeerd of voor depot mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin, beton, autobanden, kadavers of slachtafval, radioactieve of ontplofbare afvalstoffen dan wel afvalstoffen die groter zijn dan de betrokken container en/of waarvan het totaal gewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de gebezigde hijsinstallatie te boven gaat, alsmede afvalstoffen die door afvalverwijderingsinrichting niet worden geaccepteerd.

7.12. Het gewicht van de lading van de minicontainer mag niet meer bedragen dan 55kg en het gewicht van de lading in de rolcontainers mag niet meer bedragen dan 10% van de inhoud uitgedrukt in liters. ( voorbeeld: een 1000 liter container mag niet meer dan 100kg lading bevatten)

7.13. Afval in mini- en rolcontainers mag de afmetingen 120 x 50 x 50 cm niet te boven gaan.

7,14. Afzetcontainers mogen niet hoger dan 20 cm boven de rand worden gevuld en de maximale hoogte van de container vermeerderd met de hoogte van de belading mag niet meer bedragen dan 2.80 meter.

7.15. Indien een container verkeerd of te zwaar is beladen, een en ander ter beoordeling van Netwerk met inachtneming van de hiervoor gegeven regels, is Netwerk gerechtigd de behandeling, afhandeling of het vervoer van de container te weigeren. Eventuele schaden of boeten als gevolg van verkeerde of te zware belading zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal netwerk en haar werknemers vrijwaren voor alle aanspraken in dit verband.

7.16. Afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief of anderszins gevaarlijk zijn, mogen alleen aangeboden indien uitdrukkelijk overeengekomen.

7.17. Plakkende en stofveroorzakende stoffen mogen alleen worden aangeboden als ze zijn verpakt.

7.18. In containers die bestemd zijn voor de inzameling van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, hout, textiel en kunststoffen mogen alleen de desbetreffende afvalstoffen worden gedeponeerd.

8. Veiligheid en milieu

8.1. Opdrachtgever dient de van overheidswege geldende en de bij Netwerk geldende veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen bij het

aanbieden van afvalstoffen en de uitvoering door Netwerk van overige werkzaamheden.

8.2. In het geval van inspectiewerkzaamheden dient opdrachtgever voor continue begeleiding van de medewerkers van de Netwerk en de eventueel door Netwerk ingehuurde inspecteur zorg te

dragen.

8.3. Opdrachtgever dient Netwerk te allen tijde tijdige mededeling te doen van mogelijke risico’s voor de medewerkers van Netwerk voor wat betreft werkzaamheden die op het terrein van de

opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd.

9. Aansprakelijkheid van Netwerk

9 .1. De aansprakelijkheid van Netwerk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen Netwerk en opdrachtgever gesloten overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

9.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door haar verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Netwerk beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste de volgende bedragen: – In geval van een eenmalige opdracht: tot het bedrag dat Netwerk, exclusief BTW, in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever heeft gefactureerd met een maximum van € 50.000,- -In geval van duurovereenkomsten: tot het bedrag dat Netwerk, exclusief BTW, in een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit aan de opdrachtgever heeft gefactureerd met een maximum van € 50.000,-.

9.3. In geen geval is Netwerk aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade welke geen direct verband houdt met het schadeveroorzakende feit.

9.4. De opdrachtgever vrijwaart Netwerk voor schade van derden veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst of zaken van Netwerk. Indien die schade het gevolg is van of toegerekend

moet worden aan schending door de opdrachtgever van een verplichting uit de overeenkomst met Netwerk of deze Algemene Voorwaarden.

9.5. In het geval Netwerk door de opdrachtgever wordt aangesproken wegens schade uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, en Netwerk een derde in

vrijwaring oproept, zullen de door deze derde aan Netwerk tegengeworpen exoneraties door Netwerk eveneens tegenover de opdrachtgever ingeroepen kunnen worden.

9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Netwerk meldt.

10. Betaling en bezwaar

10.1. Betaling dient te geschieden op een door Netwerk bij factuur op te geven bankrekening binnen dertig dagen na de factuurdatum.

10.2. Bezwaren tegen een factuur of de werkzaamheden van Netwerk dienen per aangetekende brief uiterlijk binnen zeven werkdagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden onder gespecificeerde opgaaf van redenen. Bij gebreke hiervan komt het recht van opdrachtgever om te reclameren te vervallen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. Ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet op van de overige facturen of overige onderdelen van de factuur waarover geen bezwaar is gemaakt..

10.3. Netwerk is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten indien de opdrachtgever geen betaling heeft gedaan binnen de overeengekomen betalingstermijn en wel tot op het moment waarop die betaling alsnog door Netwerk is ontvangen. Netwerk is nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij de opdrachtgever als gevolg van opschorting in verband met niet betaling door de opdrachtgever.

10.4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval Opdrachtgever na aanmaning (waarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht) nalatig blijft de vordering te voldoen, is Netwerk tevens gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

10.5. Indien de opdrachtgever met één betaling in verzuim is, worden door dat enkele feit alle overige vorderingen direct en geheel opeisbaar.

11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan feiten of omstandigheden die de nakoming door Netwerk van haar verplichtingen uit de overeenkomst met een opdrachtgever onmogelijk maken of onredelijk verhinderen en die niet aan Netwerk zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: stakingen en werkonderbrekingsacties, (natuur)rampen, extreme weersomstandigheden, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, ongevallen, overheidsmaatregelen, brand en/of storingen in het bedrijf van Netwerk, onvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Netwerk afhankelijk is, sluiten van of capaciteitsproblemen bij een stortplaats of afvalverwerkingsinrichting die het Netwerk verhinderen de door haar van de opdrachtgever ingezamelde afvalstoffen af te voeren, en het niet kunnen vervangen van machines of voertuigen die specifiek voor de taakuitvoering van Netwerk zijn uitgerust .

11.2. Indien Netwerk niet in staat is de opdracht, geheel of in substantiële mate, uit te voeren op de overeengekomen tijdstippen of met de overeengekomen frequentie als gevolg van overmacht, dan is Netwerk gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, zonder dat de opdrachtgever enig recht op ontbinding of schadevergoeding heeft.

11.3. Indien de periode waarin nakoming door Netwerk van haar verplichtingen als gevolg van overmacht niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

12. Beëindiging overeenkomst

12.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

12.2 Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance

van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding

zijn gehouden.

12.3 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.1 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze

prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Netwerk ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Netwerk voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Overige

13.1 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de Zaak bij een derde kan (komen te) berusten of dat de Zaak kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Netwerk te vorderen heeft of mocht hebben.

13.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de opdrachtgever de Zaak op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de Zaak zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Netwerk jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huur van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

13.3 Indien de situatie van artikel 13 lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van de Zaak door opdrachtgever zou willen continueren, is opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

13.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

13.5 Het hiervoor in lid 1 tot en met 4 opgenomen derdenbeding kan noch door de opdrachtgever, noch door Netwerk worden herroepen.

14. Geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Netwerk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2. In geschillen die mochten ontstaan tussen Netwerk en de opdrachtgever is de bevoegde rechter te Dordrecht bevoegd.